Toepassingsgebied van het EPC voor de gemeenschappelijke delen

Verplichting

Vanaf 1 januari 2022 moeten bestaande appartementsgebouwen over een EPC voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw beschikken. Dit is een algemeen geldende verplichting die los staat van verkoop of verhuur. 

Op initiatief van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir wordt de verplichting gefaseerd ingevoerd in functie van de grootte van het appartementsgebouw (definitieve goedkeuring 9 juli 2021).

 • Voor de grootste appartementsgebouwen (minstens 15 gebouweenheden) blijft de verplichting van kracht tegen 1 januari 2022.
  • Deze appartementsgebouwen moeten op 1 januari 2022 beschikken over een EPC voor de gemeenschappelijke delen.
  • Onder gebouweenheden worden zowel appartementen als kleine niet-residentiële eenheden verstaan (winkels, medische praktijken, kantoren,...)
 • Voor de middelgrote appartementsgebouwen (5 tot en met 14 gebouweenheden) verschuift de verplichting naar 1 januari 2023.
 • Voor de kleinste appartementsgebouwen (2 woonheden tot en met 4 gebouweenheden) verschuift de verplichting naar 1 januari 2024. 
Samenvatting van de gefaseerde verplichting
Datum waarop het EPC GD verplicht moet aanwezig zijn

Type appartementsgebouw dat over het EPC GD moet beschikken: gebouw met

01/01/2022 15 of meer gebouweenheden
01/01/2023 5 t/m 14 gebouweenheden
01/01/2024 2 wooneenheden t/m 4 gebouweenheden

Voor een nieuwbouw appartementsgebouw is de verplichting pas van toepassing tien jaar na het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning of de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen.  
Binnen één maand na het verstrijken van deze periode moet het EPC voor de gemeenschappelijke delen beschikbaar zijn.  Appartementsgebouwen die een ingrijpende energetische renovatie (IER) hebben ondergaan, vallen niet onder 'nieuwbouw'.

Het EPC voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw wordt opgemaakt door een erkend energiedeskundige type A.

Geldigheidsduur

Het energieprestatiecertificaat gemeenschappelijke delen is tien jaar geldig, tenzij belangrijke energiebesparende werken werden uitgevoerd (zie hieronder).

Als de geldigheidsduur van het energieprestatiecertificaat gemeenschappelijke delen vervalt, zorgt de eigenaar of de vereniging van mede-eigenaars van het appartementsgebouw ervoor dat een nieuw EPC is opgemaakt:

 • Binnen zes maanden na het einde van de werken of de ingebruikname van een installatie;
 • Binnen één maand na het verstrijken van de geldigheidsduur van het EPC gemeenschappelijke delen.

Het energieprestatiecertificaat gemeenschappelijke delen vervalt als:

 • Een aangepast EPC is opgemaakt; of
 • Minstens 15% van de omhullende schildelen van het beschermde volume van het gebouw vervangen, bij- of nageïsoleerd worden; of
 • Er collectieve technische installaties van het gebouw vervangen of nieuw geplaatst worden:

We leggen hierna uit welke omhullende schildelen en collectieve technische installaties bedoeld worden. 

Omhullende schildelen

Met omhullende schildelen wordt bedoeld:

 • Dak;
 • Buitenmuren;
 • Onderste vloer;
 • Vensters, deuren en panelen van de gemeenschappelijke (circulatie)ruimtes;

Wat wordt niet als omhullende schildelen beschouwd:

 • Vensters, deuren en panelen van de individuele eenheden (= appartementen en kleine niet-residentiële eenheden);
 • Wanden en vloeren tussen de individuele eenheden en tussen individuele eenheden en gemeenschappelijke ruimtes ( vb. tussen appartementen of kleine niet-residentiële eenheden en de gemeenschappelijke traphal of gang);
Collectieve technische installaties

Collectieve technische installaties bedienen meer dan één eenheid (= appartement of kleine niet-residentiële eenheid).

Wanneer minstens één van volgende installaties wordt vervangen of nieuw geplaatst, vervalt het EPC GD:

 • Collectieve installaties voor ruimteverwarming;
 • Collectieve installaties voor sanitair warm water;
 • Collectieve installaties voor koeling;
 • Collectieve installaties voor ventilatie;
 • Alle installaties op zonne-energie (dus uitzonderlijk ook deze die één enkele eenheid bedienen).

Geven geen aanleiding tot het vervallen van het EPC GD:

 • Individuele installaties van de individuele eenheden in het gebouw;
 • Verlichting in de gemeenschappelijke circulatieruimtes.
Wat is een appartementsgebouw?

Als een gebouw beschikt over minstens twee residentiële eenheden (met elk een eigen afsluitbare toegang), wordt het beschouwd als een appartementsgebouw en moet een EPC opgemaakt worden van de gemeenschappelijke delen.
In een appartementsgebouw kunnen ook niet-residentiële eenheden aanwezig zijn.