Vereisten aan de installatie, de beheerder en de grondstof

Meetapparatuur

De installatie wordt voorzien van de nodige meetapparatuur om permanent de nuttige groene warmte, de benutte restwarmte of het geïnjecteerde biomethaan te meten.

De meetapparatuur, de meetopstelling en de toegepaste meetprocedures moeten voldoen aan de terzake geldende internationale en nationale normen. Voor alle meetinstrumenten kan een geldig ijkcertificaat worden voorgelegd, uitgereikt door een bevoegde instantie.

Milieuvergunning, stedenbouwkundige vergunning of milieueffectrapport

Projecten waarbij biomassa wordt verbrand moeten een milieuvergunning hebben aangevraagd na 1 juli 2012.

Uiterlijk binnen een jaar na de datum van de principebeslissing moet ofwel een bewijs van de start van de procedure tot het bekomen van een milieueffectrapport, ofwel een aanvraag tot het bekomen van een milieuvergunning of een aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning kunnen voorgelegd worden.

Uiterlijk binnen twee jaar na de datum van de principebeslissing gedurende 10 jaar na de datum van ingebruikname moet de installatie beschikken over de vereiste milieuvergunningen en stedenbouwkundige vergunningen.

Grondstof

De in de installatie gebruikte biomassa moet voldoen aan de duurzaamheidscriteria vastgelegd in het Energiebesluit.

Minimum 85% van de gebruikte brandstof is organisch-biologische stof.

Voor installaties voor de productie van groene warmte uit biomassa met een vermogen van 300 kWth tot 1 MWth

  • dimensioneringsstudie voor het ontwerp van de installatie
  • verplicht te volgen opleiding-op-maat door de beheerder bij ingebruikname van de installatie
  • meting van de emissies van minstens CO, NOx, stof en SO2 bij ingebruikname door een erkend laboratorium
  • de installatie is alleen geschikt voor houtpellets of is uitgerust met minstens een doekenfilter of elektrostatische filter met een minimaal verwijderingsrendement van 95%, of een maximale uitgangsconcentratie van 15 mg/Nm³ stof bij 6% O2

 

Published on: 
30-11-2018