Verplichte energieaudit voor grote ondernemingen

Kort gezegd

Alle exploitanten van een ingedeelde inrichting waarvan de vestiging (uniek vestigingsnummer in de KBO-databank) voldoet aan de criteria van een niet-KMO, moeten uiterlijk op 1 december 2015 een energieaudit laten opmaken en de resultaten ervan ingeven in de webapplicatie.

Herkomst en omzetting in Vlaamse regelgeving

De Europese Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie legt de lidstaten in artikel 8 op dat ze ervoor moeten zorgen dat de ondernemingen die geen KMO’s zijn voor 5 december 2015 een energieaudit ondergaan, en om de vier jaar deze moeten actualiseren. Vlaanderen heeft ervoor gekozen de omzetting van deze verplichting uit te voeren via de VLAREM-trein 2013 (artikel 93).

Voor wie geldt de verplichting?

Door de keuze om de Europese verplichting in te voeren via de VLAREM-wetgeving geldt de verplichting tot uitvoering van een energieaudit voor alle ingedeelde inrichtingen (dit zijn alle meldings- of vergunningsplichtige vestigingen van ondernemingen) waar:

  • ofwel meer dan 250 personen werkzaam zijn;
  • ofwel de jaaromzet 50 miljoen euro overschrijdt én het jaarlijks balanstotaal 43 miljoen euro overschrijdt.

De verplichting geldt steeds per vestiging. De bovenstaande criteria moeten dus steeds per vestiging afgetoetst worden.

Verdere verduidelijkingen bij het toepassingsgebied worden gegeven in een afzonderlijke pdf bestandtoelichting (48 kB).

Vrijgesteld van de verplichting tot uitvoering van een energieaudit voor grote ondernemingen zijn:

  • vestigingen die vallen onder de verplichting tot het hebben van een conform verklaard energieplan volgens de bepalingen van VLAREM II, art. 4.9.1;
  • vestigingen die zijn toegetreden tot één van de energiebeleidsovereenkomsten;
  • vestigingen die beschikken over EN16001 of ISO 50001;
  • vestigingen die beschikken over een geldig EPC Publieke Gebouwen.

Wie kan de energieaudit uitvoeren?

De energieaudit kan zowel door een interne als door een externe energiedeskundige van de vestiging uitgevoerd worden.
Er zijn geen erkennings- of opleidingsvereisten voor de energiedeskundigen bepaald. Het VEA oefent kwaliteitscontrole op de energieaudits en de energiedeskundigen uit via de supervisie op de webapplicatie.  Ook de aanvraag tot registratie als energiedeskundige loopt via deze webapplicatie.
Er zullen voor wat betreft de uitvoering van de energieaudit geen templates opgelegd worden door het VEA. Elke energiedeskundige kan volgens zijn eigen sjablonen werken (vrijheid van methodiek).

Webapplicatie

Door het invullen van verplichte data in een webapplicatie zal ervoor gezorgd worden dat de resultaten van de energieaudit op uniforme wijze worden ingegeven en zal kunnen nagegaan worden of de energieaudit voldoet aan de minimumcriteria uit bijlage VI van de Europese Richtlijn 2012/27/EU.

Het invullen van de resultaten van de energieaudit in de webapplicatie moet gebeuren uiterlijk op 1 december 2015. Eenmaal de resultaten ingediend zijn in de webapplicatie, is aan de auditplicht van de vestiging voldaan, tot aan de datum van actualisatie (4 jaar). De webapplicatie blijft ook na 1 december 2015 beschikbaar.

In opdracht van het VEA werd de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen ontwikkeld.

Voor u als verantwoordelijke, energiedeskundige of medewerker van een vestiging toegang kan krijgen tot de webapplicatie, moet de registratieprocedure doorlopen worden.
Dezepdf bestandgebruikershandleiding (2.5 MB) helpt u stap voor stap doorheen de registratieprocedure.

Per vestiging worden de resultaten van de energieaudit op gestructureerde wijze ingegeven in de webapplicatie:

  1. het opladen van het energieauditrapport van de energiedeskundige (eigen sjabloon, via pdf),
  2. het invullen van de energiebalans van de vestiging, over de verschillende energievectoren en verschillende gedefinieerde gebouwen/processen/transport,
  3. het invullen van de maatregelenlijst (beschrijving - investeringskost -energiebesparing - IRR).

Dezepdf bestandgebruikershandleiding (2.72 MB) helpt u bij het invoeren van de resultaten van een energieaudit in de webapplicatie.

Verdere verduidelijkingen bij de energiebalans en de maatregelenlijst worden gegeven in een afzonderlijkepdf bestandtoelichting (63 kB)

Ook vestigingen die vrijgesteld zijn omdat ze reeds in het bezit zijn van een energieplan volgens VLAREM II, art. 4.9.1 of een energieaudit hebben laten uitvoeren in het kader van EN 16001 of ISO 50001, vullen de webapplicatie in op basis van respectievelijk hun energieplan of de resultaten volgend uit hun energiezorgsysteem. Vestigingen die toegetreden zijn tot één van de energiebeleidsovereenkomsten of die in het bezit zijn van een EPC publieke gebouwen, zijn vrijgesteld van de verplichting tot invullen van de webapplicatie.

Analyse webapplicatie energieaudit grote ondernemingen

Eind 2018 heeft het VEA een statistische analyse uitgevoerd op de in de webapplicatie ingevoerde audits. Uit deze analyse kan informatie verkregen worden over de energiebesparende maatregelen die in deze audits worden voorgesteld, de investeringskost en de mogelijke energiebesparing die hiermee samenhangen. Ook kan er een beeld gevormd worden van het algemene besparingspotentieel dat volgens deze audits kan gerealiseerd worden door de grote ondernemingen. Bijgevoegd rapport is gebaseerd op de data uit de energieaudits die op 24 oktober 2018 ingediend waren via de webapplicatie: pdf bestandAnalyse databank audit grote ondernemingen (505 kB)

Nuttige links & documenten