Verplichtingen na goedkeuring

Wijzigingen melden

De steungerechtigde meldt aan het VEKA onmiddellijk alle wijzigingen die:

  • ervoor kunnen zorgen dat niet langer voldaan wordt aan de voorwaarden voor toekenning van de steun;
  • een invloed kunnen hebben op het bedrag van de toe te kennen steun;
  • betrekking heeft tot de natuurlijke persoon of rechtspersoon waaraan de steun toegekend moet worden.

Bij elke wijziging legt de steungerechtigde een nieuw keuringsverslag voor.

Jaarlijkse rapportering

Vanaf de ingebruikname deelt de aanvrager jaarlijks de geproduceerde nuttige groene warmte, de benutte restwarmte of de geïnjecteerde hoeveelheid biomethaangas mee aan het VEKA.

Jaarlijks levert de aanvrager digitaal een register met de in de nuttige-groenewarmte-installatie of de voor productie van biomethaan gebruikte brandstof aan het VEKA. In dit register wordt tenminste een werkdag na nieuwe aanvoer aangevuld met de meest recente gegevens.

Indien de brandstof uitsluitend uit afvalstoffen zijn, wordt het afvalstoffenregister aanvaard.

Aan de hand van een massabalanssysteem worden de duurzaamheidscriteria voor biomassa aangetoond.