Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030

Het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) 2021-2030  is een transversaal beleidsplan en vormt een belangrijke basis voor het Vlaams energie- en klimaatbeleid voor de periode 2021-2030.

In het plan zijn meer dan 300 maatregelen opgenomen waarvan de uitvoering is toegewezen aan verschillende entiteiten en waarover jaarlijks wordt gerapporteerd.

Bijkomende maatregelen Vlaamse Regering van 5 november 2021

De Vlaamse Regering nam op 5 november 2021 extra maatregelen bovenop het reeds bestaande Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 om de klimaatverandering tegen te gaan. Vlaanderen is zo een voortrekker op de weg naar een schonere omgeving en minder broeikasgasuitstoot. Vlaanderen verhoogt haar ambitie en wilt de broeikasgasemissies in de niet-ETS sectoren tegen 2030 met 40% reduceren (in plaats van 35% zoals voorzien in het  oorspronkelijke VEKP) ten opzichte van 2005. Het gaat om alle sectoren behalve de zware industrie, de energieproductie en de luchtvaart. Deze sectoren vallen immers onder maatregelen binnen het Europees systeem voor emissiehandel. De volledige Visienota Bijkomende Maatregelen VEKP kan hieronder geraadpleegd worden.

pdf bestandVisienota Bijkomende Maatregelen VEKP.pdf (986 kB)

Ter voorbereiding van de beslissing van 5 november 2021 heeft de Vlaamse Regering de adviesraden en het Opvolgpanel VEKP uitgenodigd om hun advies uit te brengen over potentiële bijkomende maatregelen die op een kostenefficiënte wijze bijkomende broeikasgasreducties kunnen opleveren. De adviezen die de Vlaamse Regering heeft ontvangen kan u hier downloaden:

Plan en doelstellingen

De Vlaamse Regering keurde op 9 december 2019 het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) 2021-2030 definitief goed na aanbevelingen en adviezen van onder meer de SERV, de Minaraad, de SALV en de Vlaamse Jeugdraad.

De belangrijkste doelstellingen van het VEKP zijn:

Broeikasgasreductie in de niet-ETS sectoren Reductie van -35% in 2030 ten opzichte van 2005
Doelstelling LULUCF-sector Voor de periode 2021-2030 voldoen aan de nodebit rule
Energiebesparing Besparing van 84,062 TWh
Hernieuwbare energie Productie van 28.512 GWh in 2030
Uitvoering: coördinatie, verantwoordelijkheden en afsprakenkader

Vlaams Minister Zuhal Demir, bevoegd voor de beleidsvelden energie en klimaat, werd aangeduid als coördinerend minister.

Voor elke maatregel werd een entiteit aangeduid die verantwoordelijk is voor de uitvoering ervan.

De verschillende procedures en timing van de opeenvolgende stappen van de energie-en klimaatbeleidscyclus, en de rol van alle betrokkenen hierin werd vastgelegd in het Afsprakenkader dat op 17 december 2021 werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

Aan de basis van het VEKP lag onder meer de Vlaamse Energievisie, die ook het overleg rond het interfederale Energiepact richting heeft gegeven.

Voortgang

Door middel van een vooruitgangsrapport wordt de Vlaamse Regering jaarlijks geinformeerd over de voortgang van het Vlaamse Energie- en Klimaatplan (VEKP 2021-2030), de evolutie van de vlaamse broeikasgasemissies en de vooruitgang van de doelstellingen en maatregelen.

Het voortgangsrapport VEKP 2021 (goedgekeurd op 16 juli 2021) is gestructureerd in twee grote onderdelen:

 1. een analyse van de evolutie van de broeikasgasemissies in het Vlaamse Gewest,
 2. een stand van zaken omtrent de inhoudelijke voortgang van de maatregelen voor niet-ETS sectoren en LULUCF uit het Vlaams Energie en Klimaatplan 2021-2030 (VEKP). De bijlage van het voortgangsrapport bevat  meer gedetailleerde informatie per VEKP-maatregel, inclusief de status, voortgang en vooruitblik op het komende jaar.
Belangrijkste maatregelen uit het VEKP

Transport

 • We voeren een ruimtelijk beleid gericht op een modal shift en minder verplaatsingen, via onder meer een locatiebeleid naar knooppunten, functieverweving…
 • We versterken het openbaar vervoer en we bouwen een netwerk van mobipunten uit.
 • We breiden investeringen in fietsroutenetwerk en fietssnelwegen verder uit.
 • We verduurzamen het goederenvervoer en stimuleren een modal shift naar waterweg en spoor, onder andere door meer investeringen in infrastructuur.
 • We stimuleren koolstofarme voertuigen en zero-emissievoertuigen bij particulieren, bedrijfsvloten en bussen, voorzien laadinfrastructuur en stimuleren innovatie voor de vergroening van het goederenvervoer.
laadpunt elektrisch voertuig

Gebouwen

 • We zetten in op een beter onderhoud van verwarmingsinstallaties en stellen energieinefficiënte toestellen buiten gebruik.
 • We stimuleren de renovatie van woongebouwen na notariële overdracht en we verplichten de renovatie van niet-woongebouwen na notariële overdracht.
 • We maken de daken van woningen versneld asbestveiling.
 • We voorzien een 0% energielening.
 • We stimuleren de herbouw na sloop.
 • We verduurzamen verwarmingsinstallaties.

Landbouw

 • We breiden de investeringssteun voor energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en precisiebemesting uit en voorzien in de begeleiding van landbouwers.
 • We voeren het "Convenant Enterische Emissies Rundvee" uit en gaan op zoek naar duurzame alternatieven gekoppeld aan inkomenssteun voor zoogkoeien.
 • We sluiten energiebeleidsovereenkomsten om de energetische emissies uit de landbouwsector te beperken.
 • We voeren de maatregelen uit van het Zesde Mestactieplan en gebruiken toekomstige MAP’s voor het verminderen bodememissies, onder andere door het aanpassen van veevoeder, bemestingspraktijken en gewassen, inclusief een evaluatie van nutriëntenemissierechten.
 • We gebruiken de Vlaamse invulling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2021-2027 om de energie- en klimaatdoelstellingen te ondersteunen.
Kool

Niet-ETS industrie

 • We versterken en verbreden de energiebeleidsovereenkomsten.
 • We stimuleren de vergroening van energiedragers in de niet-ETS industrie.
 • We nemen maatregelen om F-gasemissies te verminderen
 • We verminderen de N2O-emissies van caprolactamproductie.

Afval

Recyclage
 • We zetten acties op om meer recycleerbaar afval uit restafval te houden.
 • We werken aan een langetermijnstrategie afvalverwerking

Landgebruik en bosbouw (LULUCF)

 • We zetten in op de bouwshift, het vrijwaren van open ruimte en de aanleg groenblauwe infrastructuur.
 • We voorzien 10.000 ha extra bos tegen 2030.
 • We hanteren klimaat, biodiversiteit en waterbeheer als sturende doelen bij de inrichting en beheer van waterrijke gebieden.
 • We investeren in extra natuur in functie van Europese natuur- en klimaatdoelen (+20.000 ha extra natuur onder natuurbeheer tegen 2024).
 • We zetten in op meer koolstofopslag in landbouwgronden.

Hernieuwbare energie

 

Zonnepaneel
 • We vergroten het vermogen aan windenergie van 1,4 naar 2,5 GW.
 • We investeren in bijkomende zonne-energie, van 3,6 naar 6,7 GW.
 • We verhogen het minimumaandeel hernieuwbare energie in gebouwen.
 • We versterken de calls groene warmte, restwarmte en duurzame warmtenetten.

 

Vlaams Klimaatfonds

In 2012 besliste de Vlaamse Regering het Vlaams Klimaatfonds (VKF) op te richten. Het VKF wordt gevoed met de veilingopbrengsten uit het EU ETS die naar Vlaanderen vloeien. Deze middelen kunnen aangewend worden voor het voeren van Vlaams klimaatbeleid, het betalen van compensaties voor indirecte emissiekosten, bijdragen aan internationale klimaatfinanciering en de aankoop van flexibiliteit voor het realiseren van de broeikasgasreductiedoelstellingen.

Lees meer over het Vlaams Klimaatfonds

Published on: 
20-12-2021