Voorwaarden

Wie komt in aanmerking?

Zowel ondernemingen als andere aanvragers behoren tot de doelgroep.

De steun wordt niet verleend aan aanvragers die tot een doelgroep behoren waarvoor de Vlaamse Regering een energiebeleidsovereenkomst definitief heeft goedgekeurd, en die de aanvrager niet heeft ondertekend of die hij niet naleeft.

De aanvrager mag op de indieningsdatum van de steunaanvraag geen achterstallige schulden hebben bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, geen onderneming in moeilijkheden zijn en geen procedure op basis van Europees of nationaal recht hebben lopen waarbij een toegekende steun wordt teruggevorderd.

De begunstigde van de investeringssteun moet beschikken over een bewijs van grondbezit, erfpacht, recht van opstal of concessie voor de grond die betrokken is in de projectaanvraag.

Belangrijk voor ondernemingen

De steunregeling valt onder de voorwaarden vermeld in de Algemene Groepsvrijstellingsverordening. De aanvrager is verantwoordelijk voor de naleving van de voorwaarden van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening.

Als de aanvrager een onderneming is, wordt de grootte van de onderneming, bepaald conform de definitie van kleine, middelgrote en grote ondernemingen vastgesteld op basis van een verklaring op erewoord van de onderneming en op basis van de gegevens van de jaaromzet, het balanstotaal en het aantal werkzame personen.

Controleer of u als 'onderneming' een aanvraag kan indienen: pdf bestanddefinitie-onderneming.pdf (140 kB)

 

Welke investeringen komen in aanmerking?

Investeringen in windturbines:

  • op land, met een bruto nominaal vermogen per turbine groter dan 10 kWe tot en met 300 kWe;
  • gelegen in het Vlaamse Gewest;
  • op voorwaarde dat het gaat om nieuwe windturbines waarvoor geen groenestroomcertificaten zijn toegekend of kunnen worden toegekend.

Een steunaanvraag kan een of meer windturbines omvatten, zolang elke afzonderlijke windturbine aan de voorwaarden voldoet en alle windturbines op dezelfde locatie staan. Hierbij moet de geproduceerde elektriciteit ter plaatse verbruikt of geleverd worden aan het distributienet, het plaatselijk vervoernet van elektriciteit of het transmissienet of aan directe lijnen via één aansluitingspunt.
 
De steun is te cumuleren met andere investeringssteun van de Vlaamse overheid voor dezelfde investering als het totale steunpercentage voldoet aan de maximaal toegelaten steunhoogten, zie 'Steunbedrag, uitbetaling en terugvordering'. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de andere ondersteuningsmaatregelen volledig benut worden.
 

Welke kosten komen in aanmerking?

De in aanmerking komende kosten zijn de investeringskosten en aansluitingskosten van de installatie zonder de exploitatiekosten en -baten in rekening te nemen. Uitgaven voor het ontwerp, de engineering, of de vergunningsaanvragen van de installatie worden niet beschouwd als in aanmerking komende kosten.
 

De bedragen zijn deze vóór de aftrek van belastingen of andere heffingen.

Deze kosten moeten gestaafd worden met bewijsstukken, die duidelijk, gespecifieerd en actueel zijn.

Komen in aanmerking:

Kosten gerelateerd aan de bouw van de installatie die dateren van na de beslissing van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap over de toekenning van de steun.

Alleen werkzaamheden voor de investering die niet zijn gestart voor of tijdens de selectieprocedure van de call in kwestie, komen voor de subsidie in aanmerking.
Pas nadat de positieve beslissing aan de aanvrager betekend is, mag de aanvrager onomkeerbare contractuele verbintenissen aangaan om de werkzaamheden voor de investering uit te voeren. Die verbintenis blijkt uit een ondertekende definitieve overeenkomst, het ondertekenen van een offerte, een verkoopovereenkomst of gelijksoortige documenten die de investering onomkeerbaar maken. Voorbereidende handelingen zoals de aankoop van grond, de aanvraag van advies of een prijsofferte worden niet beschouwd als aanvang van de werkzaamheden voor de investering.
 

Vereisten waaraan de installatie moet voldoen

Meetapparatuur

De installatie wordt voorzien van de nodige meetapparatuur om permanent de elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen te meten.

Het toe te voegen keuringverslag opgesteld door een erkende keuringsinstantie, met een accreditatie volgens NBN EN ISO/IEC 17020, dient te bevestigen dat de meting voldoet aan de nationale en internationale normen en voorschriften. Voor alle meetinstrumenten moet een geldig ijkcertificaat kunnen worden voorgelegd uitgereikt door een bevoegde instantie. Ook dit wordt door het keuringsverslag bevestigd.

Omgevingsvergunning

Uiterlijk binnen achttien maanden na de datum van de beslissing tot toekenning van de steun moet het project beschikken over de vereiste omgevingsvergunning.

Uiterlijk binnen één jaar na de datum van de vereiste omgevingsvergunning moet de installatie in gebruik genomen zijn. In het geval dat de aanvrager nog niet over de vereiste omgevingsvergunning beschikt op het moment van de steunaanvraag. Uiterlijk binnen één jaar na datum van de beslissing tot toekenning van de steun moet de installatie in gebruik genomen zijn, in het geval dat de aanvrager wel al over de vereiste omgevingsvergunning beschikt op het moment van de steunaanvraag.