Werkdocumenten stroomgroep hernieuwbare energie

Het proces “Stroomversnelling”, het traject naar een Vlaamse Energievisie, werd door de Vlaamse minister bevoegd voor het energiebeleid in 2016 opgestart. Op uitnodiging van de minister hebben heel wat organisaties in 5 zogenaamde Stroomgroepen (Energie-efficiëntie, Hernieuwbare energie, Financiering, Flexibiliteit en Governance) samengewerkt aan input voor de Vlaamse Energievisie.

Begin 2019 heeft de Vlaamse minister bevoegd voor het energiebeleid de energie-administratie gevraagd de Stroomgroepen opnieuw op te starten. Via een viertal inhoudelijke sessies die zijn doorgaan in de periode mei-september 2019, zijn in de Stroomgroep Hernieuwbare energie  actievoorstellen uitgewerkt met het oog op de verfijning en verdere concrete invulling van de finale versie van het VEKP/NEKP en de voorbereiding van de beleidsnota’s Energie en Klimaat 2019-2024. In september is deze fase afgerond met een slotdocument.

Het VEA heeft de inhoudelijke ondersteuning van de Stroomgroep Hernieuwbare energie verzorgd. Voor een aantal thema’s heeft het VEA werkdocumenten opgesteld die als basis hebben gediend voor de besprekingen in de Stroomgroep. 

U kan deze werkdocumenten hier terugvinden: