Waarom is de berekende installatie groter dan gevraagd?

De zonnekaart sluit zo goed mogelijk aan op de energiebehoefte die u selecteerde, maar stelt wellicht een iets grotere installatie voor. Dat is een gevolg van het rekenen met standaardpanelen/standaardcollectoren.  U kan de oppervlakte van uw installatie bijsturen in stap ‘2. Ontwerp op uw dak’.

Specifiek voor de zonneboiler kan het ook te maken hebben met de waarde voor de dekkingsgraad die u heeft ingesteld. De dekkingsgraad staat voor het aandeel warm water tegenover uw totale warmwaterbehoefte, die de zonneboiler op jaarbasis kan leveren. Dit komt overeen met het deel dat bespaard wordt op uw warmwaterbereiding.  In België is een dekking van 100% niet mogelijk en is een zonneboiler altijd gekoppeld aan een naverwarming. Omwille van de rendabiliteit wordt algemeen gestreefd naar een dekkingsgraad van ongeveer 60%.

We onderstrepen nogmaals: met de zonnekaart en het rapport willen we u een eerste inschatting geven van het zonnepotentieel van uw dak en u vooral aanmoedigen om het resultaat verder te onderzoeken. Met een (RESCert-)installateur kan u ons resultaat verfijnen.

Meer informatie over onze berekeningen onder ‘Hoe berekent de zonnekaart het resultaat voor gezinnen?

Published on: 
23-04-2019