Naar een Vlaams Energieplan

Het proces "Stroomversnelling"

Het proces “Stroomversnelling”, het traject naar een Vlaamse Energievisie, werd door de Vlaamse minister bevoegd voor het energiebeleid in 2016 opgestart. Op uitnodiging van de minister hebben heel wat organisaties in 5 zogenaamde Stroomgroepen (Energie-efficiëntie, Hernieuwbare energie, Financiering, Flexibiliteit en Governance) samengewerkt aan input voor de Vlaamse Energievisie.

U vindt informatie over dit voorafgaande traject op http://www.stroomversnelling.vlaanderen/

Vlaamse Energievisie

Op 19 mei 2017 keurde de Vlaamse Regering deze Vlaamse Energievisie goed die de basis vormde voor het overleg over het interfederale Energiepact en later het ontwerp van Vlaams Energieplan 2021-2030.

Vlaams Energieplan 2021-2030

Het Vlaams Energieplan is een van de bouwstenen van het geïntegreerd Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) dat voor eind 2019 in definitieve vorm moet worden ingediend bij de Europese Commissie. Het ontwerp NEKP vindt u hier.

Het ontwerp Vlaams Energieplan vindt u hier.

De Stroomgroepen

Begin 2019 heeft de Vlaamse minister bevoegd voor het energiebeleid de energie-administratie gevraagd de Stroomgroepen opnieuw op te starten. Via een viertal inhoudelijke sessies die zullen doorgaan in de periode mei-september 2019, zullen in de Stroomgroepen voorstellen worden verzameld met het oog op de verfijning en verdere concrete invulling van de finale versie van het VEKP/NEKP en de voorbereiding van de beleidsnota’s Energie en Klimaat voor de volgende legislatuur. In september zal deze fase worden afgerond met een eindverslag en een advies omtrent een eventueel vervolgtraject.

Voor de inhoudelijke sessies zijn opnieuw de organisaties uitgenodigd die betrokken waren bij de eerste fase.

Alhoewel de energie-administratie zeker wil vermijden dat de Stroomgroepen te groot en onwerkbaar worden, kunnen geïnteresseerden (sectororganisaties, NGO’s, …) die menen waardevolle input te kunnen aanleveren voor dit traject, een vraag tot deelname bezorgen aan de energie-administratie of de voorzitter.  Alle betrokkenen kunnen ook vragen om op de hoogte te worden gehouden via de verslaggeving. Op deze webpagina zullen ook alle verslagen en eindrapporten worden gepubliceerd.

Energie-efficiëntie

Voorzitter: Frank Vandermarliere (Agoria)

Logistieke en inhoudelijke ondersteuning: VEA

Vergaderdata en thema's:

 • 7 mei (actieplannen energie-efficiëntere kmo’s en niet-woongebouwen)
 • 5 juni (renovatiestrategie woningen en actieplan sloop-herbouw)
 • 28 juni (actieplan ondersteuning lokaal energiebeleid en doelgroepacties (mensen in energiearmoede, ouderen en verhuurders)
 • 12 september (slotsessie – compilatie van eindverslag)
Hernieuwbare energie

Voorzitter: Bram Claeys (ODE)

Logistieke en inhoudelijke ondersteuning: VEA

Vergaderdata en thema's:

 • 7 mei (productie van groene stroom met focus op onshore wind, zon en biomassa/biogas – drempels, doelstelling 2030, langetermijnvisie 2050)
 • 6 juni (groene warmteproductie – drempels, doelstelling 2030, langetermijnvisie 2050)
 • 27 juni (bestaande en gewenste instrumenten, met focus op verbetering/vereenvoudiging certificatensystemen en stimulansen voor renewable energy communities)
 • 12 september (slotsessie – compilatie van eindverslag)

 

Financiering

Voorzitter: Annemie Bollen (SERV)

Logistieke en inhoudelijke ondersteuning: VEA

Vergaderdata en thema's:

nog te bepalen

Energie-en klimaatgovernance

Voorzitter: Peter Van Humbeeck (SERV)

Logistieke en inhoudelijke ondersteuning: departement Omgeving

Vergaderdata en thema's:

 • Hoe beleidscoherentie – afstemming kortetermijn- en langetermijndoelstellingen ; afstemming verschillende beleidsniveaus – verzekeren.
 • Hoe onderbouwing van beleidsprocessen verbeteren en betrokkenheid vergroten.
 • Hoe bottom-up dynamiek ruimte geven en versterken.

Waarschijnlijk zal maar 1 (lange) sessie worden ingepland.

Flexibiliteit

Voorzitter: Helene Gerard (Vito/EnergyVille)

Logistieke en inhoudelijke ondersteuning: departement Omgeving

Vergaderdata en thema's:

 • 24 april (flexibiliteit op het niveau van de individuele actor (individuele huishoudens, KMO’s, …))
 • 27 mei (flexibiliteit op lokaal collectief/geaggregeerd niveau (energiegemeenschap, microgrid, bedrijventerrein, …))
 • 25 juni (flexibiliteit op systeemniveau (systeemdiensten, samenwerking transmissienetbeheerder-distributienetbeheerders rond flexibiliteit, marktorganisatie, sectorkoppeling, …))