Hoe EPB-aangifte opmaken van een winddichte ruwbouw, waarvan de vergunning bijna 5 jaar oud is?

In deze situatie is het gebouw nog niet in gebruik genomen en zijn de werken nog niet beëindigd.  Hier geldt wel de extra bepaling dat de EPB-aangifte moet ingediend zijn binnen de termijn van 5 jaar na het verlenen van de stedenbouwkundige vergunning. Onrechtstreeks heeft dat als consequentie dat de werken die de energieprestatie en het binnenklimaat van het gebouw bepalen, binnen de 5 jaar na de datum van het verlenen van de vergunning moeten afgewerkt zijn.

Nieuwbouw

Bij een nieuwbouw worden de werken die de energieprestatie en het binnenklimaat van het gebouw bepalen zo snel mogelijk afgewerkt. Daarbij wordt best de nodige aandacht besteed aan het behalen van de EPB-eisen. Bij het ontbreken van bepaalde maatregelen en waarbij daardoor de EPB-eisen niet worden behaald, krijgt de aangifteplichtige een administratieve geldboete. Die boete is groter dan de investeringen die nodig zijn om wel aan de EPB-eisen te voldoen.

De verslaggever maakt de EPB-aangifte waarheidsgetrouw op. Werken die nog niet werden uitgevoerd, installaties die nog niet geplaatst zijn … mag de verslaggever niet inrekenen. Daarna dient de verslaggever de EPB-aangifte in.

Verbouwingen of kleine uitbreidingen

Bij verbouwingen, uitbreidingen met een volume < 800m³ of renovaties rapporteert de verslaggever in de EPB-aangifte alle reeds uitgevoerde werken. De nog geplande werkzaamheden worden niet opgenomen.

Let op: voor de werken die nog niet zijn uitgevoerd, is een nieuwe stedenbouwkundige vergunning of melding nodig om in regel te zijn met de wetgeving van Ruimtelijke Ordening. Volgens artikel 4.6.2, §1, 3° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening moeten gestarte werken binnen de 3 jaar wind- en waterdicht zijn. Als dat niet het geval is, vervalt die vergunning en moet een nieuwe vergunning worden aangevraagd. Voor die nieuwe vergunningsaanvraag gelden dan de EPB-eisen die van toepassing voor dossiers van dat aanvraagjaar.

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
12-05-2020