EPB-woordenboek

Een aantal definities ontleenden we van de website ‘Energiebewust ontwerpen’ van het Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV).  Het NAV is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in deze definities.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
R
S
T
V
W
Z
Aandeel hernieuwbare energie

EPB verplicht sinds 2014 dat een aandeel van de netto-energiebehoefte van een gebouw, wordt geleverd door hernieuwbare bronnen (zon, aardwarmte, biomassa, …).

Aangifteplichtige

Dat is doorgaans de houder van de stedenbouwkundige vergunning, dus de persoon die de bouwaanvraag heeft ingediend of het project gemeld heeft. Er zijn echter uitzonderingen (bv. bij promotieverkoop).

Aard van de werken

De werkzaamheden waarvoor een vergunning of melding werd aangevraagd. Voor huidige bouwaanvragen kan dat een nieuwbouw, renovatie of ingrijpende energetische renovatie zijn.

Afvoeropening

Luchtopening waarlangs lucht de te behandelen ruimte verlaat. De afvoer kan mechanisch (met hulp van een ventilator) of natuurlijk (kanaal dat werkt via natuurlijke trek) gebeuren.

AOR

Afkorting van Aangrenzende Onverwarmde Ruimte: ruimte  die buiten een beschermd volume ligt en niet verwarmd wordt.

Apertuuroppervlakte

Dat is die oppervlakte van een zonneboiler die het zonlicht kan opvangen en omzetten naar warmte. De apertuuroppervlakte is kleiner dan de bruto-oppervlakte (= exacte buitenafmetingen), omdat de randafwerking niet meetelt.

As-built

Zoals het effectief gebouwd is.

ASB

staat voor 'Andere Specifieke Bestemming'. Deze term wordt gebruikt voor niet-residentiële bestemmingen die geen kantoor of school zijn (zoals sporthallen, ziekenhuis ....) en met een vergunningsaanvraag vóór 2017. Vanaf 2017 hoort een ASB onder de definitie van 'niet-residentiële gebouwen'.

AVR

Afkorting van Aangrenzende Verwarmde Ruimte: ruimte die binnen een beschermd volume ligt. Bij EPB wordt aangenomen dat er geen warmte-uitwisseling is met AVR’s.

Beschermd volume

Het volume van alle ruimten in een gebouw dat thermisch afgeschermd wordt van de buitenomgeving (lucht of water), de grond en alle aangrenzende ruimten die niet tot een beschermd volume behoren.

Bestemming

Een gebouw of gebouwdeel heeft een bepaalde functie of invulling, waarvoor het ontworpen is. EPB maakt vooral het onderscheid tussen residentieel (woongebouwen), niet-residentieel (utilitaire gebouwen) en industrie. Daarnaast is er ook ‘landbouw’ en ‘gemeenschappelijke delen’.

Bestemmingen

Een gebouw of gebouwdeel heeft een bepaalde functie of invulling, waarvoor het ontworpen is. EPB maakt vooral het onderscheid tussen residentieel (woongebouwen), niet-residentieel (utilitaire gebouwen) en industrie. Daarnaast is er ook ‘landbouw’ en ‘gemeenschappelijke delen’.

Binnenafmetingen

Lengtes gemeten binnen een vertrek van een gebouw van wand tot wand of van vloer tot plafond.

Bouwaanvraag

Voor EPB: In de EPB-pedia omvat dit begrip zowel de bouwvergunningsaanvraag, de melding als de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen. De datum van de bouwaanvraag bepaalt de EPB-eisen die gelden.     

Bouwaanvragen

Voor EPB: In de EPB-pedia omvat dit begrip zowel de bouwvergunningsaanvraag, de melding als de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen. De datum van de bouwaanvraag bepaalt de EPB-eisen die gelden.     

Bouwknoop

Een bouwknoop is een plaats in de gebouwschil waar extra warmteverlies kan optreden, ook wel ‘koudebrug’ genoemd. Als u aandacht schenkt aan een koudebrugarme detaillering en een correcte uitvoering, kunt u in principe niet meer spreken van een 'koudebrug'. Daarom hanteert de Vlaamse overheid de term ‘bouwknoop’.

Bouwknopen

Een bouwknoop is een plaats in de gebouwschil waar extra warmteverlies kan optreden, ook wel ‘koudebrug’ genoemd. Als u aandacht schenkt aan een koudebrugarme detaillering en een correcte uitvoering, kunt u in principe niet meer spreken van een 'koudebrug'. Daarom hanteert de Vlaamse overheid de term ‘bouwknoop’.

Bouwvergunningsaanvraag

In de EPB-pedia omvat dit begrip zowel de bouwvergunningsaanvraag, de melding als de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen. De datum van de bouwaanvraag bepaalt de EPB-eisen.     

Bovenste verbrandingswaarde

Dat is de hoeveelheid warmte die door de volledige verbranding van een eenheid brandstof vrijkomt. Daarbij wordt verondersteld dat de waterdamp condenseert en de bijhorende warmte wordt gerecupereerd.

Bruikbare vloeroppervlakte

Ook bruto vloeroppervlakte. Het is de som van de bruto vloeroppervlakten van alle vloerniveaus (= vloerverdiepingen) binnen het beschermd volume. Die wordt, onder andere, berekend met buitenafmetingen, de grondoppervlakten van binnen- en buitenwanden worden meegerekend en de muren tussen twee wooneenheden worden met de halve dikte meegerekend.

Bruto vloeroppervlakte

Ook 'Bruikbare vloeroppervlakte'.  Het is de som van de bruto vloeroppervlakten van alle vloerniveaus (= vloerverdiepingen) binnen het beschermd volume. Die wordt, onder andere, berekend met buitenafmetingen, de grondoppervlakten van binnen- en buitenwanden worden meegerekend en de muren tussen twee wooneenheden worden met de halve dikte meegerekend.

Buitenafmetingen

Lengtes gemeten aan de buitenzijde van een gebouw.

Centrale verwarming

Voor EPB: Installatie voor verwarming waarbij een warmtetransporterend fluïdum de opgewekte warmte naar meer dan één ruimte binnen het beschermd volume transporteert.

Circulatieleiding

Dat is een leiding met een continue circulatie van warm water.

Collectieve verwarming

Installatie bedoeld voor de verwarming van meer dan één wooneenheid  of meer dan één woongebouw.

Combilus

Dat is een leiding met een continue circulatie van warm water. Die wordt zowel voor sanitair warm water als voor verwarming ingezet.

Deellastrendement

Het opwekkingsrendement van een installatie onder gedeeltelijke belasting.

Doorstroomopening

Luchtopening om lucht van de ene naar de andere te behandelen interne ruimte door te laten.

Effectieve thermische capaciteit

Ook zwaarte of inertie genoemd. Een gebouw met veel massa (vb. stenen) heeft in het algemeen een hoge thermische capaciteit. Hierdoor zal de constructie warmte en koude opslaan in de gebouwmassa en die langzaam terug afgeven aan de binnenruimte.

Energieprestatiedatabank

Dat is de databank van het VEKA die de gegevens van de vergunningen, de startverklaringen, de EPB-aangiften per bouwproject en per verslaggever verzamelt.

Energiesector

Een deel van het beschermd volume met homogene technische installaties. In woongebouwen is er in de meeste gevallen sprake van slechts 1 energiesector en valt dit samen met het beschermd volume.

Energieverbruik voor verwarming

Voor EPB: Eindenergie nodig om de bruto energiebehoefte voor ruimteverwarming, inclusief de hulpenergie voor het functioneren van de installatie, te dekken.

Energieverbruik voor warm tapwater

Eindenergie nodig om de bruto energiebehoefte voor warm tapwater te dekken.

EPB-eenheid

Elke eenheid van aangrenzende lokalen die

  • in hetzelfde gebouw liggen, en
  • dezelfde aard van werken ondergaan, en
  • ontworpen/aangepast zijn om afzonderlijk te gebruiken,
  • en die ten hoogste 1 wooneenheid bevatten (behalve bij een officiële zorgwoning).
EPB-verslaggever

Ook ‘verslaggever’ genoemd. Hij of zij rapporteert de energieprestatie van gebouwen namens de aangifteplichtige (bouwheer/opdrachtgever). Hij voldoet aan de erkenningsvoorwaarden, maakt startverklaringen en EPB-aangiften op en adviseert éénmalig over het behalen van de EPB-eisen.

EPBD-databank

Dat is een productgegevensdatabank die betrouwbare productdata bevat voor verschillende productgroepen (isolatiematerialen, ventilatiegroepen…).

Paginatypes