Vergunningsaanvraag of melding

De verklaring bij de bouwaanvraag of de melding 

De formulieren voor een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning of een melding bevatten een rubriek 'Energieprestatieregelgeving'. In die rubriek wordt 'ja' aangevinkt voor gebouwen waarvoor EPB-eisen gelden.

Het toepassingsgebied van de regelgeving is duidelijk afgebakend. Met de EPB-wegwijzer kunt u via een vragenlijst bepalen of uw project EPB-plichtig is en welk eisenpakket van toepassing is.

Met het ondertekenen van het formulier verklaart de aanvrager op de hoogte te zijn van de maatregelen die nodig zijn om aan de energieprestatieregelgeving te voldoen. De architect licht de aanvrager hierover in.

Indien men onterecht ‘nee’ aankruist, biedt dit geen vrijstelling. Het bouwproject valt toch onder de energieprestatieregelgeving! Men zal dus moeten voldoen aan de procedure en de eisen, om geen boete te ontvangen.

Let op:

Voor meldingen en stedenbouwkundige aanvragen vanaf 1 januari 2014 bepaalt de energieprestatieregelgeving expliciet dat elk gebouw waarin mensen wonen, werken, logeren, sporten, verzorgd worden, inkopen doen, hun vrije tijd doorbrengen … altijd beschouwd wordt als geklimatiseerd. Dergelijke gebouwen of delen ervan, vallen op die manier altijd binnen het toepassingsgebied van de regelgeving en zijn dus EPB-plichtig. De EPB-plicht geldt ook als er geen klimatisatie-installatie (verwarming en/of koeling) is of als er geen afgifte-elementen zijn geplaatst.

Niet het al dan niet geklimatiseerd zijn, maar wel de functie, bepaalt dus de EPB-plicht. Woongebouwen, handelszaken, kantoren, scholen, sportcentra, zwembaden, ziekenhuizen, musea, bioscopen … zijn dus altijd EPB-plichtig.

Uitzonderingen:

Een industrieel gebouw of een gebouw in een landbouwbedrijf dat niet voor bewoning bestemd is.

Vallen meldingsplichtige werkzaamheden onder de energieprestatieregelgeving?

Zowel voor meldingen als voor stedenbouwkundige vergunningen gelden dezelfde procedures en eisen. Meldingsplichtige werkzaamheden (pdf, juni 2014) kunnen zowel EPB-plichtig als niet EPB-plichtig zijn.

Een EPB-plichtige melding is een melding voor werkzaamheden aan gebouwen:

  • waarin energie wordt verbruikt om ten behoeve van mensen een specifiek binnenklimaat te realiseren;
  • en waarbij de medewerking van een architect vereist is;
  • en waarbij werken worden uitgevoerd die impact hebben op het warmteverliesoppervlak van het gebouw.