Klachten tegen het VEA

Hoe klacht indienen?

Op basis van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 heeft iedere burger het recht om kosteloos een klacht in te dienen bij een bestuursinstelling over de handelingen en de werking van die bestuursinstelling. Wanneer u niet tevreden bent over de wijze waarop u door het Vlaams Energieagentschap of door een personeelslid van het agentschap werd behandeld, kan u hiertegen schriftelijk (per e-mail of brief) of mondeling (telefonisch of via een persoonlijk gesprek) klacht indienen.

De klacht zal worden behandeld door een persoon die niet bij de feiten waarop de klacht betrekking heeft, betrokken is geweest. De persoon die de klacht behandelt, is verplicht het beroepsgeheim te respecteren en een strikte neutraliteit in acht te nemen. Aan de klachtenbehandelaar kunnen geen instructies worden gegeven over de wijze waarop de klacht inhoudelijk behandeld wordt. Voor het Vlaams Energieagentschap werd de heer Frederik Dewaele als klachtenmanager aangesteld.

Het Vlaams Energieagentschap zal enkel klachten behandelen die betrekking hebben op:

 • een concrete handelwijze van een bestuursinstelling in een bepaalde aangelegenheid,
 • of de concrete toepassing van een bestaande regelgeving.

De klachtenprocedure is niet van toepassing op:

 • algemene klachten over regelgeving,
 • algemene klachten over het (al dan niet) gevoerde beleid,
 • klachten over beleidsvoornemens of verklaringen.

STAP 1:

Neem contact op met het personeelslid van het Vlaams Energieagentschap dat uw dossier behandelt. Dit is uw contactpersoon.

Dit levert niets op?

STAP 2:

Neem contact op met de klachtenmanager van het Vlaams Energieagentschap:

Frederik Dewaele
Vlaams Energieagentschap
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 17
1000 Brussel

Nog steeds geen oplossing?

STAP 3:

Neem contact op met de Vlaamse Ombudsdienst. Via mail naar klachten@vlaamseombudsdienst.be of bel gratis naar 1700.

Behandeling van de klacht

 • De klachtenbehandelaar stuurt binnen 10 kalenderdagen na ontvangst van de klacht een bevestiging van de ontvangst van de klacht naar de klager.
 • De behandeling van de klacht moet door de klachtenbehandelaar worden afgehandeld binnen 45 kalenderdagen na de ontvangst van de klacht.
 • Bij de behandeling van de klacht zal de klachtenbehandelaar eerst controleren of de door de klager uitgedrukte mening al dan niet een klacht is. Indien dit het geval blijkt te zijn, zal hij/zij controleren of de klacht ontvankelijk is.

  Een klacht is niet ontvankelijk:
  1. indien ze betrekking heeft op een feit waarvoor reeds eerder een klacht werd ingediend, en die werd behandeld volgens de procedure uit het Bestuursdecreet
  2. indien ze betrekking heeft op feiten die langer dan 1 jaar voor de indiening van de klacht hebben plaatsgevonden
  3. indien er nog een mogelijkheid bestaat om een georganiseerd administratief beroep in te stellen of indien er reeds een rechtszaak bezig is
  4. indien de klacht kennelijk ongegrond is
  5. indien de klager geen belang kan aantonen
 • De klachtenbehandelaar is verplicht het beroepsgeheim te respecteren en een strikte neutraliteit in acht te nemen bij de behandeling van een klacht. Aan de klachtenbehandelaar kunnen geen instructies worden gegeven over de wijze waarop de klacht inhoudelijk moet worden behandeld.
 • De personeelsleden op wie de klacht eventueel betrekking heeft, de eventueel betrokken dossierbehandelaar en de eventueel betrokken ondertekenaar van de briefwisseling, kunnen gedurende de behandeling van de klacht bij het onderzoek worden betrokken.
 • De klachtenbehandelaar kan niet in de plaats treden van deze personeelsleden en de beslissing zelf wijzigen. De klachtenbehandelaar kan wel bepleiten dat de betrokken handeling door de betrokken personeelsleden wordt gewijzigd.
 • De klachtenbehandelaar zal de eventueel betrokken personeelsleden van het Vlaams Energieagentschap op de hoogte brengen van zijn bevindingen bij de behandeling van een klacht.