Noodkoop: projectoproepen voor OCMW's

De procedure
 • Elke projectoproep wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
 • Het Vlaams Energieagentschap zal daarnaast pro-actief de energiehuizen en de OCMW's hiervan op de hoogte brengen. In het geval van OCMW's zal dat gebeuren op basis van de lijst van contactgegevens gepubliceerd op vlaanderen.be.  
 • Steunaanvragen gebeuren steeds digitaal, via het door het Vlaams Energieagentschap beschikbaar gestelde webformulier.
 • Binnen de maand na ontvangst van de steunaanvraag wordt de aanvrager schriftelijk op de hoogte gebracht van het al of niet ontvankelijk zijn van de aanvraag.
 • De ontvankelijke dossiers worden vervolgens door het Vlaams Energieagentschap beoordeeld. 
 • De minister bevoegd voor het energiebeleid kent uiteindelijk aan de best gerangschikte projecten steun toe. Ook wie geen steun krijgt, wordt hiervan op de hoogte gebracht.
Voorwaarden

Het Vlaams Energieagentschap beoordeelt in eerste instantie de ontvankelijkheid van de aanvragen aan de hand van volgende criteria:

 • de aanvrager is een OCMW;
 • het OCMW werkt samen met het lokale energiehuis, dat instaat voor het beheer van de leningen;
 • de aanvraag werd ingediend op de daarvoor voorziene formulieren;
 • de aanvraag is volledig en correct ingevuld;
 • de aanvraag werd tijdig ingediend;
 • de steun wordt enkel aangewend onder de vorm van renteloze leningen voor de renovatie van de noodkoopwoningen en niet voor andere kosten verbonden aan het project. Personeels- en werkingskosten worden niet gesubsidieerd.

Onvolledige steunaanvragen leiden tot onontvankelijk verklaring van het project en worden bijgevolg niet verder beoordeeld.

Verplichte partnerschappen

Om het project te laten slagen, moeten er op verschillende domeinen acties ondernomen worden: detectie van mogelijke projecten, technische ondersteuning (screening woning, renovatieovereenkomst, werfopvolging...), sociale ondersteuning, projectbeheer en coördinatie. Het is dan ook aangewezen dat er op lokaal vlak partnerschappen (publiek zowel als privé) worden gezocht.

Promotor

De OCMW’s treden op als promotor. Dat wil zeggen dat ze de initiatiefnemers zijn die de concrete projecten detecteren (de geschikte woningen en eigenaars selecteren, benaderen en begeleiden), lokale samenwerkingsverbanden opzetten en instaan voor de goede werking en eindverantwoordelijke zijn voor de correcte uitvoering van de geselecteerde projecten. Een OCMW kan bepaalde begeleidingstaken in handen leggen van lokale partners met relevante expertise.

Energiehuis

De samenwerking met de Vlaamse energiehuizen is verplicht. De energiehuizen staan als onderaannemer van en in samenwerking met de OCMW’s minstens in voor het beheer van de renteloze leningen die door de OCMW’s worden verstrekt in het kader van het renovatieproject. De energiehuizen worden daarom belast met het toezicht op de correcte terugbetaling van de lening, in voorkomend geval inclusief een gedeelte van de meerwaarde. Dat gebeurt in nauw overleg met het OCMW. 

Bouwverantwoordelijke

Om het bouwproces efficiënt te laten verlopen, is het aangewezen dat een bouwverantwoordelijke wordt aangesteld. De bouwverantwoordelijke staat in voor het uitwerken, doen uitvoeren en het technisch beheer van de beoogde werkzaamheden, zoals de aanstelling van ontwerper en aannemers, de controle op de uitvoering van de werken...De profielvereisten waaraan een bouwverantwoordelijke minstens moet voldoen, worden beschreven in de tekst van de projectoproep. 

Beoordelingscriteria

Alle ontvankelijke steunaanvragen worden door het Vlaams Energieagentschap individueel getoetst aan volgende criteria :

 • de mate waarin het project inspeelt op de behoeften inzake energetische renovatie van noodkoopwoningen en een hefboom kan zijn voor de herwaardering van de wijk of de gemeente;
 • de kwaliteit van het plan van aanpak en de projectplanning;
 • de deskundigheid en opgedane kennis van de promotor en de betrokken partners met betrekking tot energetische renovatie van noodkoopwoningen, evenals de manier waarop de samenwerking tussen de partners wordt georganiseerd;
 • de beschikbare cofinanciering in relatie met de personeels- en werkingskosten die verbonden zijn aan het project;
 • de beschikbare cofinanciering in termen van bijkomend kapitaal om extra woningen in het project te betrekken;
 • de kwaliteitsborging van het bouwproces;
 • de doelmatigheid van de selectie en de begeleiding van de eigenaars.

Per projectoproep kan een gewicht toegekend worden aan elk van deze criteria. Per projectoproep kan ook een minimaal te behalen score worden vastgelegd.

Het Vlaams Energieagentschap maakt vervolgens een rangschikking op van alle aanvragen met per aanvraag een gemotiveerd advies.

De steun wordt door de minister toegekend aan de best gerangschikte projecten die minstens de minimumscore behaalden, tot de budgettaire enveloppe voor de oproep is opgebruikt.

Bekijk rechts zeker de volledige tekst van de lopende projectoproep. Die tekst omvat meer detailinformatie over de beoordelingscriteria (en hun gewichten), de minimumscore die moet behaald worden evenals over de rapporteringsvereisten.

Opvolging en begeleiding

De projecten worden opgevolgd door een stuurgroep. 

Deze stuurgroep zal onder andere volgende zaken opvolgen:

 • de voortgang van de projecten
 • de goede verwerking van gegevens
 • de impactevaluatie van elke projectoproep
 • de kennisuitwisseling tussen de verschillende partnerschappen
Loopt er op dit ogenblik een projectoproep?

JA.

Deadline was 26 juni 2020.

De projectoproep 2020

De volledige tekst van de eerste projectoproep 2020 zoals gepubliceerd in het Staatsblad vindt u hier

Naar het aanvraagformulier projectoproep 2020

De oproep is afgesloten.

Kopie projectaanvraag

Hier vindt u, louter ter voorbereiding, een kopie van de informatie die wordt opgevraagd via het webformulier: pdf bestandprojectformulier_noodkoop.pdf (133 kB). Opgepast: enkel aanvragen die worden ingediend via het webformulier worden aanvaard!

Vragen?

Stuur een mailtje.