Stroomgroepen 2019

De Stroomgroepen

Het proces “Stroomversnelling”, het traject naar een Vlaamse Energievisie, werd door de Vlaamse minister bevoegd voor het energiebeleid in 2016 opgestart. Op uitnodiging van de minister hebben heel wat organisaties in 5 zogenaamde Stroomgroepen (Energie-efficiëntie, Hernieuwbare energie, Financiering, Flexibiliteit en Governance) samengewerkt aan input voor de Vlaamse Energievisie.

Begin 2019 heeft de Vlaamse minister bevoegd voor het energiebeleid de energie-administratie gevraagd deze 5 Stroomgroepen opnieuw op te starten. Via een viertal inhoudelijke sessies die zijn doorgegaan in de periode mei-september 2019, werden in de Stroomgroepen actievoorstellen uitgewerkt met het oog op de verfijning en verdere invulling van de finale versie van het VEKP/NEKP én de voorbereiding van de beleidsnota’s Energie en Klimaat 2019-2024. In september 2019 werd deze fase afgerond met een eindverslag.

Energie-efficiëntie

Voorzitter: Frank Vandermarliere (Agoria)

Logistieke en inhoudelijke ondersteuning: VEA

Vergaderdata en thema's:

 • 7 mei (actieplannen energie-efficiëntere kmo’s en niet-woongebouwen)
 • 5 juni (renovatiestrategie woningen en actieplan sloop-herbouw)
 • 28 juni (actieplan ondersteuning lokaal energiebeleid en doelgroepacties (mensen in energiearmoede, ouderen en verhuurders)
 • 12 september (slotsessie – compilatie van eindverslag)

Eindverslag

pdf bestandSamenvatting_actievoorstellen_stroomversnelling_2019.pdf (331 kB)

Hernieuwbare energie

Voorzitter: Bram Claeys (ODE)

Logistieke en inhoudelijke ondersteuning: VEA

Vergaderdata en thema's:

 • 7 mei (productie van groene stroom met focus op onshore wind, zon en biomassa/biogas – drempels, doelstelling 2030, langetermijnvisie 2050)
 • 6 juni (groene warmteproductie – drempels, doelstelling 2030, langetermijnvisie 2050)
 • 27 juni (bestaande en gewenste instrumenten, met focus op verbetering/vereenvoudiging certificatensystemen en stimulansen voor renewable energy communities)
 • 12 september (slotsessie – compilatie van eindverslag)

Eindverslag:

pdf bestandSamenvatting werkzaamheden HE 2019 (270 kB)

 

Energie-en klimaatgovernance

Voorzitter: Peter Van Humbeeck (SERV)

Logistieke en inhoudelijke ondersteuning: departement Omgeving

Vergaderdata en thema's:

 • 4 april 2019 : prioritaire thema’s afbakenen.
 • Per thema zorgden telkens twee trekkers samen met enkele geïnteresseerden in het thema voor een startnota.
 • 25 juni 2019: bespreking startnota's.
 • De voorzitters van de stroomgroep Governance maakten vervolgens een synthesetekst die voor feedback voorgelegd werd aan de leden  (schriftelijke procedure).
 • 26 september 2019: bespreking aangepaste synthesetekst en consultatieverslag.
 • De finale versie werd via schriftelijke procedure onderschreven door de deelnemers op 2 oktober 2019.

Eindverslag

pdf bestand20191002_synthesetekst_stroomgroep_governance_def.pdf (440 kB)

Financiering

Voorzitter: Annemie Bollen (SERV)

Logistieke en inhoudelijke ondersteuning: VEA en Departement Omgeving

Vergaderdata en thema's:

 • 4 april: afbakenen prioritaire thema's
 • 17 september 2019 werd een eerste ontwerptekst gepresenteerd. Deze werd op 17 september, 23 september en 1 oktober 2019 besproken.
 • Tot 16 oktober 2019 konden deelnemende organisaties schriftelijke commentaren bezorgen.

Eindverslag

pdf bestandStroomgroep_financiering_aanbevelingen_finaal.pdf (656 kB)

Achtergronddocument van de SERV

pdf bestandStroomgroep_financiering_achtergrondrapport_finaal.pdf (2.17 MB)

Flexibiliteit

Voorzitter: Helene Gerard (Vito/EnergyVille)

Logistieke en inhoudelijke ondersteuning: departement Omgeving

Vergaderdata en thema's:

 • 24 april (flexibiliteit op het niveau van de individuele actor (individuele huishoudens, KMO’s, … ))
 • 27 mei (flexibiliteit op lokaal collectief/geaggregeerd niveau (energiegemeenschap, microgrid, bedrijventerrein, … ))
 • 25 juni (flexibiliteit op systeemniveau (systeemdiensten, samenwerking transmissienetbeheerder-distributienetbeheerders rond flexibiliteit, marktorganisatie, sectorkoppeling, … ))

Eindverslag

pdf bestandSamenvatting Stroomgroep flexibiliteit sessie 1 2 en 3_revisie_finaal.pdf (1.16 MB)