Wetgeving

In de Europese richtlijnen (richtlijn 2004/8/EG en 2009/28/EG) werden bindende doelstellingen vastgelegd die vertaald werden in de Vlaamse regelgeving nl. in het Energiedecreet van 8 mei 2009 en het Energiebesluit van 19 november 2010.
Nadere regels zijn opgenomen in de ministeriële besluiten en omzendbrieven.

Biomassa
Call voor groene warmte, restwarmte en biomethaan

Het Energiebesluit: Titel VII

 • Groene warmte:  Hoofdstuk IV
 • Restwarmte en warmtenetten: Hoofdstuk V
 • Biomethaan: Hoofdstuk VI

Het Ministerieel besluit van de call van 12 oktober tot en met 10 november 2020: pdf bestandcallgroenewarmte2020-2MB.pdf (745 kB)

Warmtenetten en koudenetten

Het Energiedecreet:

 • Titel II. Doelstellingen Vlaams Energiebeleid, uitgebreid naar warmte- en koudenetten;
 • Titel III. Hoofdstuk 1.
  • Afdeling II. Missie, taken en bevoegdheden van VREG, uitgebreid naar warmte- en koudenetten;
  • Afdeling III. Bestuur en werking van VREG, uitgebreid naar warmte- en koudenetten;
  • Afdeling V/1. Rechtspositieregeling van de personeelsleden van VREG, uitgebreid naar warmte- en koudenetten;
 • Titel IV/1. De organisatie en de uitbating van warmte- en koudenetten in het Vlaamse Gewest;
 • Titel V. Het voorkomen, detecteren en vaststellen van energiefraude, uitgebreid naar warmte- en koudenetten;
 • Titel VI. Hoofdstuk II. Sociale energiemaatregelen voor huishoudelijke afnemers van thermische energie;
 • Titel VII. Hoofdstuk V. Openbaredienstverplichtingen, uitgebreid naar warmte- en koudenetbeheerders;
 • Titel XII. Hoofdstuk II. Verstrekking van gegevens aan het Vlaams Energieagentschap, uitgebreid naar warmte- en koudenetten;
 • Titel XIII. Toezicht en sancties door VREG, uitgebreid naar warmte- en koudenetten.

Het Energiebesluit:

 • Titel III/1. De organisatie van de werking van warmte- en koudenetten en warmtemetingen in het Vlaamse Gewest;
 • Titel IV.
  • Afdeling I/1. Procedure voor de afsluiting van de toevoer van thermische energie voor regularisatie.
  • Afdeling II. Berekening van het onrechtmatig verkregen voordeel, uitgebreid naar warmte- en koudenetten en warmte- of koudenetbeheerders.
  • Afdeling III. Verwerking van persoonsgegevens, uitgebreid naar warmte- of koudenetbeheerders.
 • Titel V/1. Sociale energiemaatregelen voor warmte- of koudenetten.
 • Titel X. Energiebeleidsrapportering, uitgebreid naar warmte- of koudenetten.

Decreet tot regeling van de rol van de lokale adviescommissie in het kader van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water en de levering van thermische energie van 20 december 1996

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water en de levering van thermische energie van 16 september 1997

 • Het Energiebesluit: Titel VII, Hoofdstuk XI: Ondersteuning van kleine en middelgrote windturbines
 • Ministerieel besluit houdende de organisatie van een call voor het indienen van steunaanvragen voor kleine en middelgrote windturbines: wordt gepubliceerd bij een nieuwe call.

Zonne-energie